Alkalmazások

A N U N Ţ


Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea  unui post vacant din cadrul Asociaţiei:
 CONSILIER ECONOMIC

cerinţe obligatorii:
•    studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
•    experienţă în domeniul studiilor absolvite de minim 5 ani;
•    cunostinte în domeniul evidenței și urmăririi documentelor financiare și contabile;
•    cunoştinţe bune în utilizarea calculatorului;

cerinţe specifice:
•    responsabilitate, seriozitate, punctualitate


BIBLIOGRAFIE
pentru postul de consilier economic
la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ”


•    Legea nr.82/1991 Legea contabilității, republicată,
•    Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, actualizat,
•    Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii,
•    Ordin ANRSC nr.640 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare
•    Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje actualizată,
•    Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.
•    Legea nr. 101/2006 privind serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare.
Concursul constă în proba scrisă, din bibliografia recomandată pentru concurs şi interviu.


 Dosarul pentru participare la concurs cuprinde:
-    Cerere de înscriere la concurs;
-    Copie după B. I. sau C. I.;
-    Copie după carnetul de muncă din care să rezulte vechimea în specialitate sau act doveditor al vechimii în specialitate;
-    Cazier judiciar;
-    Copie după diploma de licenţă sau echivalentă şi alte acte doveditoare a unor studii postuniversitare;
-    Adeverinţă de la medicul de familie;
-   Curriculum vitae.   

Candidaturile și documentele solicitate prin prezentul anunț se depun până la data de 07.05.2024, ora 14:00, la sediul ADI Ecolect Mureş din Târgu Mureş, str. Primăriei nr. 2. (intrarea la Hotel Park, etaj I. cam.2), în dosar plic, unde vor primi un număr de înregistrare.
Dosarul va avea menționat postul vizat precum și numele și prenumele candidatului.
Proba scrisă va avea loc în data de 09.05.2024, ora 12:00 , iar susţinerea interviului în data de 10.05.2024, ora 13:00.
Pentru informaţii suplimentare: ADI Ecolect Mureş, Hotel Parc cam.2, telefon: 0365-455256, www.adiecolectms.ro.
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ecolect Mures

"ECOLECT MAROS" ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS

Webdesign by SigmaNet