Alkalmazások

A N U N Ţ


Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea  următoarelor posturi vacante din cadrul Asociaţiei:
 
CONSILIER ECOLOG
– in cadrul Departamentului de monitorizare

   cerinţe obligatorii:

-    studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii: - ingineria mediului, știința mediului , protecția mediului, ecologie sau
   - studii tehnice, economice, juridice, administrative cu specializarea sau experiența (minim 6 luni) în domeniul protecției mediului sau gestionarea deșeurilor;
-    experienţă în domeniul studiilor absolvite de minim 3 ani;
-    permis de conducere auto categoria B;
-    cunoştinţe foarte bune în utilizarea calculatorului;cerinţe specifice:
-    disponibilitate la deplasări în teren, abilități bune de comunicare

cerinţe specifice:
-    disponibilitate la deplasări în teren, abilități bune de comunicare

BIBLIOGRAFIE
pentru postul de consilier ecolog
la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ”


•    OUG  nr. 133 din 29 septembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
•    Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
•    OUG nr.92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
•    Legea  nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
•    Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 640 din 2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare


CONSILIER ECONOMIC


cerinţe obligatorii:
•    studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
•    experienţă în domeniul studiilor absolvite de minim 3ani;
•    cunostinte în domeniul achizițiilor publice
•    cunoştinţe bune în utilizarea calculatorului;

cerinţe specifice:
•    responsabilitate, seriozitate, punctualitate

BIBLIOGRAFIE
pentru postul de consilier economic
la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ”


•    Legea nr.82/1991 Legea contabilității, republicată,
•    Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, actualizat,
•    Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii,
•    Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată cu modificările ulterioare,
•    Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje actualizată,
•    Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.


Concursul constă în proba scrisă, din bibliografia recomandată pentru concurs şi interviu.


 Dosarul pentru participare la concurs cuprinde:
-    Cerere de înscriere la concurs;
-    Copie după B. I. sau C. I.;
-    Copie permis de conducere (pentru postul de consilier ecolog),
-    Copie după carnetul de muncă din care să rezulte vechimea în specialitate sau act doveditor al vechimii în specialitate;
-    Cazier judiciar;
-    Copie după diploma de licenţă sau echivalentă şi alte acte doveditoare a unor studii postuniversitare;
-    Adeverinţă de la medicul de familie;
-   Curriculum vitae.   

Candidaturile și documentele solicitate prin prezentul anunț se depun până la data de 22.03.2023, ora 12:00, la sediul ADI Ecolect Mureş din Târgu Mureş, str. Primăriei nr. 2. (intrarea la Hotel Park, etaj I. cam.2), în dosar plic, unde vor primi un număr de înregistrare.
Dosarul va avea menționat postul vizat precum și numele și prenumele candidatului.
Proba scrisă va avea loc în data de 24.03.2023, ora 10:00 , iar susţinerea interviului în data de 27.03.2023, ora 13:00.
Pentru informaţii suplimentare: ADI Ecolect Mureş, Hotel Parc cam.2, telefon: 0365-455256, www.adiecolectms.ro.
 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ecolect Mures

"ECOLECT MAROS" ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS

Webdesign by SigmaNet